HardcoreGraphic

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - รปภ.

หน้า: [1] 2 3 4 5 ... 47
1
ลองเครื่องอื่นเป็นมั้ยครับ

2
เสื้อแบรนด์ Lacoste ออกแบบเสื้อโปโล Limited Edition คอลเลคชั่นพิเศษชุด Save Our Species ร่วมกับองค์กร IUCN โดยใช้สัญลักษณ์สัตว์ 10 ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์แสดงบนอกเสื้อแทนโลโก้จระเข้เพื่อร่วมปกป้องจำนวนประชากรสัตว์เหล่านี้ไม่ให้หมดไป น่าเสียดายที่เสื้อโปโลชุดนี้ ถูกจำหน่ายหมดเรียบร้อย เนื่องจากจำนวนเสื้อผลิตมาตรงกับตัวเลขของจำนวนสัตว์แต่ละแบบเท่านั้น (รวมประมาณหนึ่งพันกว่าตัว)


[ภาพจากเว็บ lacoste.com]


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://goo.gl/LZyEDc
https://goo.gl/MU3oRa
3
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อฉลองครอบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา

ในโอกาสที่ไทยและเมียนมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อฉลองโอกาสดังกล่าว โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดช่วงปี ๒๕๖๑ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น   

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา และเป็นผู้ถือสัญชาติไทย

ระยะเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศผล วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th) และเว็บไซต์กรมเอเชียตะวันออก (www.eastasiawatch.in.th) โดยจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในงานแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์ฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

รางวัล

(๑) รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท และบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง ชั้นประหยัด ๒ ที่นั่ง

(๒) รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

(๓) รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน

(๑) ตราสัญลักษณ์ต้องมีความสวยงามและทันสมัย มีเอกลักษณ์และสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมา โดยมีเลข 70 (อารบิก) และข้อความ “๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา” เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นข้อความแยกอยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์ ซึ่งต้องสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาได้

(๒) ส่งผลงานเป็นภาพสี (ไม่มีข้อจำกัดของสีและเฉดสี) และขาวดำ โดยเป็นไฟล์ในรูปแบบ ดังนี้ (๑) ไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล Adobe Illustrator Artwork (AI) ที่สามารถปรับแก้ได้ (๒) ไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล JPEG หรือ TIFF หรือ PNG โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI และขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ล้านพิกเซล และ (๓) ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน ๑๕ เมกะไบต์

(๓) ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๓ ชิ้น และผู้ที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกให้ชนะการประกวดมากกว่า ๑ รางวัล จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

(๔) ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้จัดส่งผลงานเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานหรือเครื่องหมายทางการค้าของผู้อื่น ฝ่าฝืนสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบและบรรทัดฐานทางสังคมตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิหรือถอนรางวัลภายหลังแม้จะได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลชนะเลิศ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีข้างต้นและข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

(๖) กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ จะใช้ตราสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตราสัญลักษณ์ประกอบการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมา รวมถึงใช้เป็นสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองคณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน หากเอกสารหรือผลงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่เป็นเท็จในการสมัคร ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกปรับผลให้เป็นโมฆะ

(๗) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยกระทรวงการต่างประเทศจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสามารถใช้สิทธิในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการในการใช้งานจริง อนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิที่จะไม่เลือกผู้ชนะ หากไม่มีตราสัญลักษณ์ใดที่เหมาะสม หรือลดจำนวนรางวัลข้างต้นลงในกรณีที่มีผลงานที่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสมมีจำนวนน้อยกว่ารางวัล

วิธีส่งผลงาน

(๑) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.eastasiawatch.in.th/th/news/674/

(๒) ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaimyanmar@mfa.go.th โดยระบุหัวข้อว่า “ตราสัญลักษณ์ – ชื่อและนามสกุลของผู้ส่งผลงาน”

(๓) แจ้งข้อมูลชื่อและนามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ส่งผลงาน

(๔) แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งผลงาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๐๑ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม mfa.go.th
4
ร่วมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 4 ทีมผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 โครงการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ภายใต้ประเด็นการออกแบบเพื่อสังคมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสุขภาพ พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ของคนต่างเจนเนอร์เรชั่น ตลอดจนระบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ และพิเศษกับกิจกรรมจบงานเสวนาด้วย Networking Party งานเปิดนิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”

วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 16.30 - 18.30 น.
สถานที่ Function Room ชั้น 4 Thailand Creative & Design Center (TCDC)
สอบถามข้อมูล โทร.02-105-7400 ต่อ 213, 214

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.bangkokdesignweek.com/programme/by-type/3/24

5
งานประกวดวาดการ์ตูนตอนรับต้นปี ซีซันที่ผ่านๆมาเป็นธีมแอบรักที่ชื่อว่า “Secret Love Contest” หรือการ์ตูน "ผีสามัญประจำบ้าน" มีคนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะจนทีมงานชื่นใจมากเลยทีเดียว  แต่แอบรักว่าหนักใจแล้ว ซีซันนี้ทำลายตับไตกันหนักขึ้นแน่นอน! เพราะเป็นการ์ตูนที่มีความเหนือชั้นขึ้นอีกก้าวเพื่อท้าพิสูจน์ความสามารถของนักเขียนที่จะร่วมประกวดกับเราในหัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์”  การ์ตูนแนวใหม่ไฉไลยิ่งกว่าครั้งก่อน!!!

เพราะจะเป็นการ์ตูนพระเอกของเรื่องต้องตาย แต่เป็นการตายที่คนรอบข้างจะไม่เสียน้ำตาแม้แต่หยดเดียว เป็นการตายที่รอบข้างแฮปปี้ (ไม่มีใครเศร้ากับการตายของพระเอก   โถ…..พระเอกช่างน่าสงสาร)
 
กติกา

1. ต้องเป็นการ์ตูนที่วาดขึ้นใหม่ ไม่เคยลงที่ไหนมาก่อน ในธีม “พระเอกตาย คอนเทสต์”  วงเล็บท้ายชื่อเรื่องว่า (พระเอกตาย คอนเทสต์) 

2. ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด ไม่คัดลอกผลงานหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ยกเว้นได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหลักฐานยืนยัน (ต้องแจ้งให้ทีมงานทราบด้วย)

3. เป็นการ์ตูนที่มีตัวละครเป็นคนปกติทั่วไป หรือเอเลี่ยน หรือผี แวมไพร์อะไรก็ได้ แต่อย่างน้อยคาแรคเตอร์ต้องดูมีความเป็น “มนุษย์” (2 แขน 2 ขา 2 ตา 2 มือ 1 หัว) เอาแบบที่เห็นแล้วไม่ตกใจ และตอนจบหรือระหว่างทางพระเอกต้องตายตามชื่อคอนเทสต์ในอารมณ์ที่ขัดเเย้งกับความสุขรอบตัว และจะให้ตายในรูปแบบไหนก็สามารถครีเอทได้ตามใจชอบ

4. ธีมการ์ตูนเป็นธีม “การ์ตูนที่พระเอกจะต้องตาย” แต่จะนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนตลก, การ์ตูนรักหวานซึ้ง, การ์ตูนดราม่าก็ได้ ได้หมดเลย ขอแค่มี “พระเอกตาย” เป็นประเด็นหลักในเรื่องก็พอ

5. การ์ตูนกำหนดให้มีจำนวนหน้าตั้งแต่ 30 หน้าขึ้นไป

6. เป็นการ์ตูนตอนเดียวจบก็ได้ การ์ตูนยาวก็ดี (ข้อดีของการ์ตูนตอนเดียวจบคือคนอ่านสามารถอินตั้งแต่ต้นจนจบได้ไม่ขาดช่วง ส่วนข้อดีของการ์ตูนยาวคือถ้าทำมาได้ดี ก็จะมีแฟนๆ คอยติดตามผลงานต่อไปเรื่อยๆ ได้)

7. จะเป็นการ์ตูน 4 สีจัดเต็ม หรือการ์ตูนขาวดำก็ได้ แบบไหนที่คิดว่าโดนใจคนอ่านก็จัดมาเลย

8. ต้องเป็นผลงานที่ไม่มีการกล่าวอ้างถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงหรือมีลักษณะยั่วยุหรือละเมิดทางเพศ

9. ทีมงานสามารถนำภาพผลงานของผู้เข้าประกวดไปใช้หรือดัดแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการโปรโมทกิจกรรมลงบน Social Media ของ Ookbee Comics ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Ookbee Comics ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆได้

11. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่กำหนดไว้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลงาน และตัดสิทธิ์การแข่งขันของผู้เข้าประกวดนั้น

วิธีการสมัคร / การส่งผลงาน

ปกผลงานที่จะส่งเข้าประกวดต้องแปะโลโก้ Ookbee Comics Studio (*ห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขโลโก้ แต่สามารถลดขนาดได้)

ส่งผลงานการ์ตูนเข้ามาได้ที่ http://www.ookbeecomics.com โดยวงเล็บไว้ท้ายชื่อเรื่องว่า “พระเอกตาย คอนเทสต์” เลือกเข้าร่วมกิจกรรม "พระเอกตายคอนเทสต์" ในหน้าเพิ่มการ์ตูน


ระยะเวลาการประกวด

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้  - ไปจนถึงวันที่  15 มิถุนายน 2561

เกณฑ์การให้คะแนน

ทีมงาน Ookbee Comics จะร่วมเป็นกรรมการเลือกผลงานที่ชนะการประกวดโดยตัดสินจาก

- พล็อตเรื่อง 50 คะแนน
- ลายเส้น 50 คะแนน
- รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ประการศผล

ผลการประกวดจะถูกประกาศในหน้าแฟนเพจ Ookbee Comics  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

เงินรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับเงินรางวัล 10,000
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับเงินรางวัล 5,000รายละเอียดเพิ่มเติม

6
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานออกแบบสัญลักษณ์เข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน : ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา

2. แนวคิดการออกแบบผลงาน : สื่อถึงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดูสง่างาม น่าเกรงขาม และมีความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในการดูแลทรัพยากร โดยสามารถใช้เพื่อประดับเครื่องเพื่อเป็นสัญลักษณ์ อส.อส. ได้

3. กติกาการประกวด

ตราสัญลักษณ์ต้องทันสมัย มีความสวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
เนื้อหา ภาพประกอบข้อความหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในตราสัญลักษณ์ต้องสื่อสารอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหาย หรือชี้นำให้การะทำใด ๆ ในทางมิชอบ
ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
รูปแบบการนำเสนอโดดเด่น เรียบง่าย น่าจดจำ และเข้าใจง่าย โดยต้องเสนอแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบบรรยายพอสังเขป
ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 3 ชิ้นงาน

4. รางวัลการประกวด

ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. เงื่อนไขการประกวด

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้งานตามความเหมาะสม
ผลงานต้องไม่เคยผ่านการแสดงหรือส่งเข้าประกวดโครงการอื่นมาก่อน
บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

6. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

7. ตัดสินผลการประกวด ประกาศผล และมอบรางวัล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ภายในเดือนมีนาคม 2561

8. ส่งผลงานร่วมประกวดทางไปรษณีย์ที่

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ชั้น 3 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

9. สอบถามรายละเอียดที่

นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1641, 0 2561 2917 ในวันและเวลาราราชการ


รายะเอียดเพิ่มเติม

7
YouTube ในปี 2017 ต้องเจอเรื่องราวหนักหนารอบด้าน ทั้งเนื้อหารุนแรงและสแปมจากผู้ไม่หวังดี จนทำให้หลายแบรนด์ต้องถอดโฆษณาออก ล่าสุด YouTube เริ่มปี 2018 ด้วยการออกกฎเข้มขึ้นเพื่อบรรเทาและกอบกู้ศรัทธาของบรรดาแบรนด์ให้กลับคืนมา โดยช่อง YouTube ใหม่ที่มียอดรับชมรวม 4,000 ชั่วโมงขึ้นไป (ภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา) และมีคนตาม 1,000 รายขึ้นไปเท่านั้นจึงจะมีโอกาสทำเงินจากการโฆษณาได้

YouTube ระบุด้วยว่า ช่องที่ยังทำตัวเลขไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่ได้เงินจากโฆษณาอีกต่อไป แต่ถ้าตัวเลขถึงเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อไร ระบบจะประเมินใหม่อัตโนมัติ นอกจากนี้ YouTube ยังประมาณการตัวเลขจากนโยบายใหม่ว่า 99% ของผู้ได้รับผลกระทบทำรายได้ได้น้อยลง 100 ดอลลาร์ต่อปี และ 90% จะมีรายได้ในเดือนที่แล้วน้อยลง 2.50 ดอลลาร์

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า YouTube อาจปรับนโยบายใหม่ทบทวนเนื้อหาใน Google Prefered หรือช่องทางที่ให้แบรนด์นำโฆษณามาลงในช่อง YouTube ที่ได้รับความนิยมสูง โดยขายโฆษณาในราคาสูงกว่า ก่อนที่ช่องนั้นๆ จะสามารถทำเงินจากโฆษณาได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.blognone.com/node/99120  โดย sunnywalker
8
เป็นเรื่องอื้อฉาวส่งท้ายปีที่แล้วกับกรณีที่ Apple ปรับ iPhone ให้ทำงานช้าลงถ้าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อม จนบริษัทต้องออกมาขอโทษและปรับลดราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ลง ล่าสุดแอปเปิลยอมถอยสุดๆ จากการเพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้เองว่าจะปรับลดประสิทธิภาพ iPhone ลงหรือไม่ กรณีที่แบตเตอรี่เริ่มเสื่อม

Tim Cook ได้ให้สัมภาษณ์ช่อง ABC News และมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงกรณีนี้ โดยระบุว่า iOS เวอร์ชันหน้า ผู้ใช้จะสามารถดูประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ตัวเองได้ตลอด รวมถึงแจ้งด้วย กรณีที่ iOS จะเริ่มลดประสิทธิภาพของเครื่องลง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกปิดได้ อย่างไรก็ดีซีอีโอแอปเปิลเน้นย้ำว่า ไม่แนะนำให้ปิด เพราะอาจทำให้เครื่องชัทดาวน์กะทันหัน ซึ่งแอปเปิลไม่ต้องการให้เกิด

ที่มา - ABC News via The Verge


เนื้อหามีการดัดแปลงและรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.blognone.com/node/99159 โดย nismod

9
ก่อนจะเข้าโปรแกรม กดปุ่ม Ctrl + Alt + Shift ที่คีบอร์ดค้างไว้ก่อน แล้วดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม เพื่อเคลียค่า Preferences เก่าทิ้งให้หมด ลองดูว่าหายไหมครับ

10
iMac Pro คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจากค่าย Apple เปิดตัวและเตรียมวางขายในเว็บวันที่ 26 ธ.ค. 60 นี้ โดย iMac Pro รุ่นใหม่สามารถเรนเดอร์และตัดต่องานวีดีโอระดับ 8K, ตัดต่อรูปภาพ, ทำงานกับไฟล์เสียง มี CPU Intel Xeon ให้เลือกตั้งแต่ระดับ 8 core, 10 core, 14 core และสูงสุด 18 core มาพร้อมสเป็คและราคาสุดแรงคร่าว ๆ ดังนี้

- CPU Intel Xeon W เริ่มต้นที่ 8-core ความเร็ว 3.2GHz Turbo Boost สูงสุด 4.2GHz
- หน่วยความจำ ECC ความเร็ว 2666MHz ขนาด 32GB ปรับแต่งได้สูงสุด 128GB
- ตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุเริ่มต้น 1TB (สูงสุดที่ 4TB)
- กราฟิก Radeon Pro Vega 56 หรือ 64 พร้อมหน่วยความจำ HBM2 ขนาด 8GB หรือ 16GB
- 10Gb Ethernet
- พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต
- จอภาพ Retina 5K ขนาด 27 นิ้ว แบบ P3 ความละเอียด 5120 x 2880

ราคาเริ่มต้น 172,900 บาท ผ่อน 0% ผ่านเว็บ Apple ได้ 10 งวดรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.apple.com/th/imac-pro/

11
Affinity Photo แอพตกแต่งและรีทัชภาพจากค่าย Serif ได้ถูก Apple เลือกเป็น App of the Year ประจำปี 2017 ตัวแอพสามารถทำงานได้ดีทั้งการทัชด้วยนิ้วและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil จำหน่ายในราคา $19.99 ทั้งนี้ Affinity Photo เวอร์ชั่น Desktop เคยถูกเลือกให้เป็น App of the Year ปี 2015 สำหรับระบบ Mac มาแล้ว


สำหรับ Affinity Photo มีจำหน่ายทั้งเวอร์ชั่นบน Windows และ Mac ในราคา $49.99 ใครที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนกับ Adobe Photoshop ลองใช้ดูครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://itunes.apple.com/us/app/Affinity_Photo/id824183456
https://affinity.serif.com/en-us/photo/

12
ไปที่เมนู Edit > Preferences > General ดูตรง Keyboard Increment ปรับตามต้องการ

13
Envato Elements ได้เพิ่ม Wordpress Themes และ Plugins ให้สมาชิกดาวโหลดในแพ็คเกจรายปีแล้ว

[ภาพประกอบนำมาจาก elements.envato.com]


Envato Elements คือเว็บให้ดาวโหลดไฟล์ เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 2016 ซึ่งแต่เดิมมีเพียงไฟล์กราฟิกต่าง ๆ รวมถึง Fonts แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทาง Envato ได้เพิ่มเอา Wordpress Themes และ Plugins สำหรับ Wordpress มาให้สมาชิกได้ดาวโหลดกันแล้ว โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นสมาชิกประเภทจ่ายรายปี ราคาจะอยู่ที่ $348 us/ปี ($29 us ต่อเดือน) ส่วนสมาชิกที่จ่ายรายเดือนจะยังไม่ได้รับสิทธิ์นี้

และสิ่งที่น่าสนใจก็คือ License การใช้งาน โดยทั่วไป Envato หรือเจ้าของ Themeforest จะขาย Themes หรือ Plugins แบบ Single end product คือใช้ได้เพียงโดเมนเดียวหรืองานเดียวเท่านั้น แต่ Envato Elements สามารถให้คุณใช้งานไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพียงแค่สมัครดาวโหลดไฟล์นั้น ๆ อีกครั้งเท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติม
https://elements.envato.com/
14
Graphic News, IT News, Articles / Fontbundles แจกฟอนต์ฟรี The Free Font Bundle Vol II
« เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 04:24:43 PM »
เว็บ Fontbundles แจกฟอนต์ฟรี มูลค่า $193 เหรียญสหรัฐ ในเวลาจำกัด (ไม่เกิน 16 พ.ย. 60 นี้)  พร้อม License แบบ Premium License ชุดนี้จะหนักไปทางแบบอักษรแนวลายมือ ใครสนใจสามารถดาวโหลดไปใช้ได้ฟรีดาวโหลดได้ที่
https://fontbundles.net/free-fonts/the-free-font-bundle-vol-ii

15
Graphic News, IT News, Articles / Adobe Illustrator CC 2018 มาพร้อม Features ใหม่
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 06:19:55 PM »
Adobe Illustrator CC 2018 ซอฟแวร์สร้างงาน Vector ระดับมืออาชีพเปิดตัวเรียบร้อย มาพร้อม Features ใหม่หลายรายการ เช่น

- Properties Panel ช่วยในการทำงานกับวัตถุที่เรากำลังทำงานอยู่ให้ปรับแต่งง่ายยิ่งขึ้น
- Puppet Warp tool เครื่องมือสำหรับหมุนหรือบิดวัตถุตาม Pin ที่เรากำหนดไว้
- ปรับปรุงระบบ Artboards ให้ทำงานสะดวกขึ้นและสามารถสร้างได้ถึง 1,000 artboards ใน 1 ไฟล์
- Variable fonts จะคล้าย Feature ใหม่ใน Photoshop CC 2018 คือปรับค่าตัวอักษรได้หลากหลายขึ้น เช่น ปรับความหนา, ความกว้างหรือความเอียงได้ตามต้องการ

- สนับสนุน OpenType SVG fonts ที่รองรับฟอนต์หลายสีและการไล่เฉดสีใน 1 Gylph
- รองรับ Touch Bar บนเครื่อง Macbook Pro
- รองรับ Microsoft Surface Dial
- เพิ่มความสามารถในการ Export แบบหลายชิ้น
- แก้ไข Bugs จากเวอร์ขั่นก่อน
- ฯลฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://helpx.adobe.com/illustrator/using/whats-new.html

16
Graphic News, IT News, Articles / Adobe CC Photoshop 2018 ออกแล้ว
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 12:56:24 PM »
Adobe เปิดตัวชุดซอฟแวร์เพื่องานสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบ คือ Adobe Creative Cloud 2018 มีซอฟแวร์ที่นักออกแบบหลายท่านคุ้นเคยหลายรายการ รวมถึง Photoshop CC 2018 ที่มาพร้อมความสามารถใหม่เช่นกัน

Photoshop CC 2018 มีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น

- การจัดการ Brushes แบบใหม่ และได้ชุด Brushes จากนักออกแบบหัวแปรงอย่าง Kyle Webster มาร่วมด้วย มีหัวแปรงสีน้ำ หัวแปรงวาดการ์ตูน และหัวแปรงอื่น ๆ กว่าพันแบบ

- Brush Smoothing สามารถปรับให้เส้นที่เราวาดนั้นราบเรียบกว่าเดิม เดิมที Photoshop จะไม่มีคำสั่งนี้ทำให้เวลาวาดด้วยปากกา Mouse เส้นจะหยัก แต่ด้วยความสามารถใหม่ของ Photoshop CC 2018 ได้ใส่คำสั่งนี้มาให้แล้ว

- Curvature Pen Tool ปากกาที่สามารถสร้างเส้นโค้งให้เลย โดยเราไม่ต้องคลิกค้างแล้วลากเพื่อทำเส้นโค้งแบบเก่า หรือแม้แต่การคลิกต่อจุดปากกา แล้วคลิกที่เส้นเพื่อดัดเส้น Path ได้เลยเป็นต้น

- สามารถปรับแต่งค่าของตัวอักษรหรือข้อความได้มากขึ้น เช่น ปรับความหนาตามระดับที่เราต้องการ

- ToolTips and Learn Panel ที่ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เข้าใจการใช้งานของเครื่องมือต่าง ๆ มากขึ้น
- สามารถเข้าถึง Lightroom CC Photos ได้ผ่าน Start Screen
- ปรับปรุงคำสั่ง Image Resize สามารถเก็บรายละเอียดเวลาขยายหรือย่อภาพได้ดีขึ้น
- การบันทึกไฟล์แบบ .PNG ใช้เวลาลดลง
- ลดเวลาการเปิดไฟล์ และการเปิดโปรแกรม
- ปรับปรุงเครื่องมือ Retouch ภาพหลายรายการ
- ฯลฯ

สำหรับราคาของการเป็นสมาชิกเฉพาะ Photoshop จะมีอยู่ใน Photography Plan ราคา $9.99 us / เดือน (ประมาณสามร้อยกว่าบาท) จะได้ทั้ง Photoshop CC และ Lightroom cc พร้อมพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์มาใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://blogs.adobe.com/jkost/2017/10/adobe-announces-new-features-for-photoshop-cc.html

17
AAS Harley-Davidson ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลายเสื้อยืดในงาน "AAS Harley-Davidson : Spirit of Freedom T-Shirt Design Contest" หัวข้อ "Spirit of Freedom" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษในการได้ร่วมงานกับแบรนด์ AAS Harley-Davidson ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปผลิตและวางจำหน่ายจริงต่อไป เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560


การสมัครและขั้นตอนการส่งผลงานประกวด

1.   มีสถานะเป็นนักศึกษา
2.   ประกวดเดี่ยว
3.   ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน  สามารถเลือกออกแบบลายกรุงเทพฯ หรือลายพัทยา หรือทั้งคู่ก็ได้
4.   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่หน้าเพจ www.facebook.com/AASHarleyBangkok โดยระบุชื่อ – นามสกุล อายุ คณะที่เรียน มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และแนบสำเนาบัตรนักศึกษา
5.   ส่งผลงานการประกวดเป็นไฟล์ ai และ ไฟล์  jpg หรือ pdf ขนาด A3 โดยแนบแบบฟอร์มการสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษามาด้วย ทำได้ 3 ช่องทาง คือ

5.1  ส่งผลงานทาง e-mail ที่ marketing@aasharleybkk.com  หรือแนบ download link มาทาง e-mail ดังกล่าว

5.2  ส่งผลงานด้วยตนเองที่ AAS Harley-Davidson of Bangkok เลขที่ 99 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

5.3  ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า T-Shirt Design Contest ที่อยู่ AAS Harley-Davidson of Bangkok เลขที่ 99  ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

6.   ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 จนถึง 31 ตุลาคม 2560
***หมดเขตรับผลงานวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.***

7.   ประกาศผลคัดเลือกรอบแรกในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน www.facebook.com/AASHarleyBangkok

8.   วันประกาศผลรอบสุดท้ายเเละมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบลายเสื้อยืดในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน (Siam Paragon) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในวันตัดสิน

9.   สอบถามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ 02-521-4545 หรือ 063-464-4873 หรือ ส่งข้อความผ่าน inbox ได้ที่เพจ www.facebook.com/AASHarleyBangkok

*หมายเหตุ :วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามความเหมาะสม

กติกาในการออกเเบบ

1.   ออกเเบบลวดลายเสื้อยืดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Spirit of Freedom” โดยผู้สมัครสามารถออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ลาย โดยแต่ละลายมีรายละเอียดดังนี้

1.1.   ลายกรุงเทพฯ มีข้อความ “AAS Harley-Davidson of Bangkok”, “Bangkok, Thailand” และ โลโก้ Harley-Davidson เเสดงอยู่ในลวดลายด้วย

1.2.   ลายพัทยา มีข้อความ “Harley-Davidson of Pattaya”, “Pattaya, Thailand”  และ โลโก้ Harley-Davidson เเสดงอยู่ในลวดลายด้วย

2.   ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพวาด, ภาพเขียนลายเส้น, ภาพกราฟฟิค, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, ภาพถ่ายหรือภาพในแนวราบอื่นๆ สำหรับใช้ทำเป็นลายเสื้อยืดเพื่อผลิตเป็นสินค้าต่อไป

3.   สามารถออกแบบลายสำหรับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อยืดได้ทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ ทาง บริษัทฯ อาจทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผลงานการออกแบบ

4.   สามารถเลือกสีพื้น (Body Color) ได้ แต่ในการผลิตจริงเพื่อจำหน่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลง Body Color ได้ตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ

5.   เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นสินค้าอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลภาพความละเอียดสูงมาให้ทางบริษัทฯผลิตเป็นสินค้าจริง (ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในขั้นตอนการแปลงผลงานเป็นสินค้า)

6.   ผู้สมัครทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลงานทั้งหมดด้วยตนเอง

7.   สิทธิ์ทั้งหมดในตัวผลงานและต่อผลงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดแต่เพียง เครื่องหมายการค้าทั้งหมด ลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จะตกเป็นของและสงวนสิทธิ์โดยบริษัทฯ

8.   ผลงานที่ส่งเป็นผลงานต้นฉบับของตนเองอย่างสมบูรณ์ และไม่มีใครเข้ามาร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานชิ้นดังกล่าว ผลงานนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้สมัครแข่งขันตกลงที่จะไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้:

8.1.   ใช้ภาพ ตกแต่ง หรือใส่ข้อความในผลงานของตนที่เกี่ยวข้องกับ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การใช้ความรุนแรงเกินควร เลือด คำหยาบ ความหมายเชิงการเมืองและศาสนา ถ้อยคำทางเพศทั้งทางตรง ทางอ้อม และอื่นๆ

8.2.   ใช้สัญลักษณ์ ไอคอน บทความ หรือการอ้างอิงใดๆ

9.   กำหนดชื่อผลงานเเละอธิบายเเนวคิดในการออกเเบบ รวมทั้งใส่ชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เเละอีเมลล์ ลงในผลงานให้ชัดเจนพร้อมอธิบายว่าลายเสื้อที่ออกแบบมานั้น ต้องการสื่อถึงอะไรบ้างให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์

10.   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกกิจกรรมจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับไม่เป็นผลงานของบุคคลอื่น หรือผลงานที่มีการทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก หรือเลียนแบบ หากมีการฟ้องร้องทาง บริษัท แบงค็อก ไรเดอร์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น ไทย ไรเดอร์ จำกัด พร้อมทั้งฝ่ายการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น

11.   ตลอดระยะเวลาการประกวดผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนเเปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.   ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แบงค็อก ไรเดอร์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น ไทย ไรเดอร์ จำกัด

เกณฑ์การตัดสิน

1.   ความคิดสร้างสรรค์
2.   การสื่อสารตามคอนเซ็ปต์ “Spirit of Freedom”
3.   ความสวยงาม
4.   ถูกต้องตามกฎเกณฑ์

รางวัล

* รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (AAS Harley-Davidson of Bangkok 1 รางวัล, Harley-Davidson of Pattaya 1 รางวัล), เกียรติบัตรจาก AAS Harley-Davidson พร้อมสิทธิ์ได้ฝึกงานกับ AAS Harley-Davidson

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (AAS Harley-Davidson of Bangkok 1 รางวัล, Harley-Davidson of Pattaya 1 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตรจาก AAS Harley-Davidson

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (AAS Harley-Davidson of Bangkok 1 รางวัล, Harley-Davidson of Pattaya 1 รางวัล)  พร้อมเกียรติบัตรจาก AAS Harley-Davidson

* รางวัลพิเศษจากผล popular vote ทางออนไลน์ พร้อมเกียรติบัตรจาก AAS Harley-Davidson     
* รางวัลพิเศษจากผล popular vote ในวันตัดสิน พร้อมเกียรติบัตรจาก AAS Harley-Davidson     

** หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ตามกฎหมาย**


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ :
เพจ AAS Harley-Davidson of Bangkok

รายละเอียดพร้อมใบสมัคร ดาวน์โหลดกันได้เลย
Thai Ver. : https://goo.gl/RrbeYo
Eng Ver. : https://goo.gl/yoGWcJ

18
เครื่องครัวสเตนเลสสตีล ตราซีกัล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SEAGULL DESIGN CONTEST : THE SURVIVOR 24ชั่วโมง ประลองความคิด พิชิตเงินรางวัล 100,000 บาท พบกับมิติใหม่ของการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่จะได้รับ**เงินรางวัล 100,000 บาท** ไปครอง!

นิสิต นักศึกษา จะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย ไหวพริบ สติปัญญา และต้องพิชิตโจทย์การออกแบบต่างๆจากทีมงาน SEAGULL DESIGN ที่จะมาท้าทายความสามารถของนิสิต นักศึกษาทุกคน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ***ตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ไปจนถึงเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.***

สมัครได้ตั้งแต่....วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย....วันที่ 1 ธันวาคม 2560

***วิธีการสมัคร***

UPLOAD คลิปแสดงตัวตน ไม่เกิน 1 นาที พร้อมแนบ PORTFOLIO จำนวน 1 หน้ากระดาษ A3 แล้วส่งมาที่ DESIGN@SEAGULL-BRAND.COM ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัดการประกวดรอบสุดท้าย : ชั้น 4 บ.ไทยสเตนเลสสตีล สุขุมวิท 61 (ลง BTS เอกมัย เข้าซอยสุขุมวิท 61 ประมาณ 200 เมตร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
FACEBOOK : www.facebook.com/seagulldesignclub
โทรศัพท์ติดต่อ : 02-730-7999 ต่อ 224

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://goo.gl/q4qXPw19
Round The Campfire Animation อินโทรจากรูปทรงง่าย ๆ แต่คลาสสิค ผลงานคุณ Linn Fritz นักออกแบบชาวสวีเดน

School Of Motion - Round The Campfire from Linn Fritz on Vimeo.
รายละเอียด
http://www.linnfritz.com/schoolofmotion/


20
สมัยก่อนมีขายหลายเล่มหลายเจ้าเลยครับ เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจยังพอมีมั้ย ลองถามสำนักพิมพ์หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงก็ได้ครับ

https://goo.gl/9XFzQp
https://goo.gl/NqyJwh
https://goo.gl/wxqK2H
https://goo.gl/hyogzX


21
ซื้อหนังสือมาหัดก็ได้ครับ แล้วค่อยเพิ่มวิชาจากใน Youtube อีกที

22
ใครกำลังมองหาไอคอนสำหรับใช้งาน เรามีเว็บที่จะนำเสนอจาก Feathericons จัดทำโดย Cole Bemis ณ เวลานี้มีแจกประมาณกว่า 200 ไอคอน โดยไฟล์ที่ให้ดาวโหลดจะเป็นไฟล์ .svg และแจกฟรีด้วยลิขสิทธิ์แบบ MIT สามารถใช้งานทางเชิงธุรกิจหรือส่วนตัว พร้อมแก้ไขตัวไฟล์ได้


[ตัวอย่างบางไอคอนของ Feathericons]

ดาวโหลดที่ https://feathericons.com
23
Pinnacle Studio 21 ซอฟแวร์ตัดต่อวีดีโอได้ออกเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีสิ่งใหม่หลายรายการที่น่าสนใจดังนี้

- ปรับปรุง Interface ใหม่
- สร้างวีดีโอแบบแบ่งหน้าจอ
- บันทึกงานเก็บเป็น Template เพื่อเรียกใช้ภายหลัง
- เพิ่มข้อความ Title แบบ 3D
- Paint Effects
- Morph Transitions
- ได้ชุดเอ็ฟเฟ็คของ NewBlue FX
- ปรับปรุงความถูกต้องของ Wide angle lens หรือวีดีโอแบบมุมกว้าง


สำหรับ Pinnacle Studio 21 แบ่งเป็น 3 รุ่นด้วยกัน โดยรุ่น Ultimate จะได้ฟีเจอร์การใช้งานใหม่ครบถ้วน
Studio 21 ราคา $59.95
Studio 21 Plus ราคา $99.95
Studio 21 Ultimate ราคา $129.95

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pinnaclesys.com/en/products/studio/ultimate/

24
กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 75,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์
ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ เพื่อนำตราสัญลักษณ์ (โลโก้)
ของผู้ชนะเลิศการประกวดมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ซึ่งผู้ชนะเลิศจากการประกวด จะได้รับเงินรางวัล และเกียรติบัตร ดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
 
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2560
ที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หรือที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49324&Key=news1825
อินเทลเปิดตัวสินค้าในกลุ่มสตอเรจชุดใหม่ พร้อมกับแพลตฟอร์ม Ruler ที่ยังไม่มีสินค้าจริงขายแต่เป็นสเปคขนาด SSD ที่จะมาแทนที่ SSD แบบเดิม

แพลตฟอร์ม Ruler จะทำให้อินเทลสามารถสร้าง SSD สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีความจุสูงสุด 1PB และยังใส่ลงเซิร์ฟเวอร์ 1U ได้ อินเทลไม่บอกว่าจะผลิต SSD ในแพลตฟอร์มนี้ออกขายจริงเมื่อไหร่ แต่ระบุว่าจะมีทั้งแบบ Optane และ 3D NAND
สินค้าอีกตัวคือ SSD แบบสองพอร์ตเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ เปิดตัวพร้อมกันสามตระกูล ได้แก่ DC D4500, DC D4502, และ DC D4600 ยังไม่เปิดสเปคเต็มและราคา แต่ระบุว่าจะวางขายภายในไตรมาสสามนี้

สุดท้ายคือ SSD สำหรับใช้แทนฮาร์ดดิสก์ DC S4500 และ DC S4600 เป็น SSD แบบ 3D NAND ที่ใช้ SATA controller รุ่นใหม่ทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้น 30% รองรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ตัวดิสก์โดยไม่ต้องบูตเซิร์ฟเวอร์ ความจุมีตั้งแต่ 240GB ถึง 4TB เริ่มขายแล้ววันนี้

ภาพประกอบจาก newsroom.intel.com

ที่มา - Intel

เนื้อหามีการดัดแปลงและรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.blognone.com/node/94622  โดย lewหน้า: [1] 2 3 4 5 ... 47

©HardcoreGraphic.com All rights reserved