Graphic Design Community HardcoreGraphic

General Category => Graphic Design, Web Design & IT => ข้อความที่เริ่มโดย: papon0404 ที่ กันยายน 20, 2011, 11:52:56 AM

หัวข้อ: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: papon0404 ที่ กันยายน 20, 2011, 11:52:56 AM
รบกวนหน่อยนะครับพอดีผมเป็นมือใหม่ที่สนใจในทางด้านนี้เลยอยากทราบว่ากราฟฟิกมีกี่ประเภทแต่ล่ะประเภทมีลักษณะเด่นอย่างไร

ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: tomza ที่ กันยายน 20, 2011, 12:30:16 PM
กว้างมากกกกกกกกกก
หัวข้อ: Re: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: BuDDhA ที่ กันยายน 20, 2011, 02:23:39 PM
เออ นั่นสิ มันกว้างมาก !!!  >:(
จะอธิบายยังไง งั้นเอาเรื่องนี้มาให้อ่านดีกว่าเนาะ คงไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ
เอาตั้งแต่ สมัยผมอ่านหนังสือก่อนสอบไหมครับ (copy เขามาอีกทีจากหน้านี้ http://www.chaiwbi.com/0drem/web_children/2550/c505201/505202/index.html สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์) เป็นบทความที่มีในหนังสือ

ศิลปะแบ่งออกเป็น 2
1 วิจิตรศิลป์
     จิตรกรรม
     ประติมากรรม
     สถาปัตยกรรม
     วรรณกรรม
     ดนตรีและนาฏศิลป์
     การพิมพ์ภาพ
2 ประยุกต์ศิลป์
     มัณฑนศิลป์
     อุตสาหกรรมศิลป์
     พาณิชย์ศิลป์
     การออกแบบ

เรามาดูข้อ 2 กันดีกว่า (เลือกข้อที่มันดูเหมือนจะใกล้ตัว เอ๊ะ ใกล้รึเปล่า)
มัณฑนศิลป์ Decorative Art
เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อการตกแต่ง สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
ได้แก่ การจัดตกแต่งภายในบ้าน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ การตกแต่งภายนอก การจัดสวน การจัดนิทรรศการ การจัดบอร์ด ป้ายนิเทศ การจัดแสดงสินค้า การแต่งกาย การแต่งหน้า การตกแต่งร้านค้า เป็นต้น ผู้สร้างสรรค์งาน เรียนว่า มัณฑนากร (Decorator)
อุตสาหกรรมศิลป์ Industrial Art
เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ (Product)
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
ด้วยวิธีการในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีการทำงานเป็นระบบ เป็นขั้นตอน
มีมาตรฐาน มีการใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วย ทำให้ต้นทุนต่ำ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเลคโทรนิค
เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย
เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ตลอดจนถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วย
ผู้สร้างสรรค์งาน เรียกว่า นักออกแบบ (Designer)
พาณิชย์ศิลป์ Commercial Art
เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อสนับสนุนกิจการค้า และการบริการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ได้แก่ การออกแบบเครื่องหมายการค้า การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบโฆษณา การออกแบบฉลากสินค้า
การออกแบบจัดแสดงสินค้า ฯลฯ ผู้สร้างสรรค์งาน เรียนกว่า นักออกแบบ (Designer)
การออกแบบ Design
การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่น
สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน
ความสำคัญของการออกแบบ มีอยู่หลายประการ กล่าวคือ
1.ในแง่ของการวางแผนการการทำงาน งานออกแบบจะช่วยให้การทำงานเป็นไปตาม
ขั้นตอน อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง
แผนการทำงานก็ได้
2. ในแง่ของการนำเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
ตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้น ความสำคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ
ระหว่างกัน
3. เป็นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมาย
ซับซ้อน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น
หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผูออกแบบได้ทั้งหมด
4. แบบ จะมีความสำคัญอย่างที่สุด ในกรณีที่ นักออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต
เป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน
หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง
แบบ เป็นผลงานจากการออกแบบ เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของ
นักออกแบบ แบบมีอยู่หลายลักษณะ ดังนี้ คือ
1. เป็นภาพวาดลายเส้น (drawing) ภาพระบายสี (Painting) ภาพถ่าย (Pictures)
หรือแบบร่าง (Sketch) แบบที่มีรายละเอียด (Draft) เช่น แบบก่อสร้าง ภาพพิมพ์
(Printing) ฯลฯ ภาพต่าง ๆ ใช้แสดงรูปลักษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับงาน ที่เป็น 2 มิติ
2. เป็นแบบจำลอง (Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหนึ่งที่ใช้แสดง
รายละเอียดของงานได้ชัดเจนกว่าภาพต่าง ๆ เนื่องจากมีลักษณะเป็น 3 มิติ ทำให้
สามารถเข้าใจในผลงานได้ดีกว่า นอกจากนี้ แบบจำลองบางประเภทยังใช้งานได้
เหมือนของจริงอีกด้วยจึงสมารถใช้ในการทดลอง และทดสอบการทำงาน เพื่อหา
ข้อบกพร่องได้
ประเภทของการออกแบบ
1. การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อ
การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นักออกแบบสาขานี้ เรียกว่า สถาปนิก (Architect) ซึ่ง
โดยทั่วไปจะต้องทำงานร่วมกับ วิศวกรและมัณฑนากร โดยสถาปนิก รับผิดชอบเกี่ยว
กับประโยชน์ใช้สอยและความงามของสิ่งก่อสร้าง งานทางสถาปัยตกรรมได้แก่
- สถาปัตยกรรมทั่วไป เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า โบสถ์ วิหาร ฯลฯ
- สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร
- สถาปัตยกรรมภายใน เป็นการออกแบบที่ต่อเนื่องจากงานโครงสร้าง ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร
- งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นการออกแบบที่มีบริเวณกว้างขวาง เป็นการจัดบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม
- งานออกแบบผังเมือง เป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบซับซ้อน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวนมาก ระบบภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์
ชนิดต่าง ๆงานออกแบบสาขานี้ มีขอบเขตกว้างขวางมากที่สุด และแบ่งออกได้มากมาย
หลาย ๆ ลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์ งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่
- งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์
- งานออกแบบครุภัณฑ์
- งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์
- งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ
- งานออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี
- งานออกแบบเครื่องแต่งกาย
- งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
- งานออกแบบผลิตเครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ

3. การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ต้องใช้
ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผู้ออกแบบคือ วิศวกร ซึ่งจะรับผิดชอบ
ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและ กรรมวิธีในการผลิต บางอย่างต้องทำงาน
ร่วมกันกับนักออกแบบสาขาต่าง ๆ ด้วย งานอกแบบประเภทนี้ได้แก่
- งานออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า
- งานออกแบบเครื่องยนต์
- งานออกแบบเครื่องจักรกล
- งานออกแบบเครื่องมือสื่อสาร
- งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ ฯลฯ

4. การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design) เป็นการออกแบบเพื่อการตกแต่งสิ่งต่าง ๆ
ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น นักออกแบบเรียนว่า มัณฑนากร
(Decorator) ซึ่งมักทำงานร่วมกับสถาปนิก งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่
- งานตกแต่งภายใน (Interior Design)
- งานตกแต่งภายนอก (Exterior Design)
- งานจัดสวนและบริเวณ ( Landscape Design)
- งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า (Display)
- การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
- การจัดบอร์ด
- การตกแต่งบนผิวหน้าของสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ

5. การออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic Design) เป็นการออกแบบเพื่อทางผลิตงานสิ่งพิมพ์
ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ นามบัตร บัตรต่าง ๆ งานพิมพ์ลวดลายผ้า
งานพิมพ์ภาพลงบนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ งานออกแบบรูปสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ฯลฯ

และมีแหล่งความรู้อีกมากมายทีึ่ให้ท่านได้ศึกษา บางครั้งบทความต่าง ๆ ก็ต้องนำมาเทียบว่าใช่หรือไม่ใช่ ที่แน่ ๆ ก็ต้องอ่าน ค้นคว้า หาข้อมูลให้มาก ๆ
ขอความรู้จงเกิดแก่ท่าน โชคดีครับ
หัวข้อ: Re: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: tomza ที่ กันยายน 20, 2011, 02:48:48 PM
ที่แน่ๆ ถามตัวเองก็ว่าชอบงานแบบใหน
จะได้กำจัดวงให้แคบลงได้
ไม่มีใครสามารถทำได้(ดีมากขั้นเทพ)ไปซ่ะทุกอย่างใด้หรอก
ที่เห็นๆอยู่ส่วนมากก็เป็ดทั้งนั้น
หัวข้อ: Re: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: spyteen ที่ กันยายน 22, 2011, 02:10:16 PM
เข้ามาอ่านดูได้ความรู้เพิ่มดีครับ  8)
หัวข้อ: Re: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: greendevil ที่ กันยายน 23, 2011, 02:01:46 PM
ออกแบบสิ่งพิมพ์ : หนังสือ บรรจุภัณฑ์ บลาๆๆ
ออกแบบเวป : เวปไซต์
ออกแบบเอนิเมชั่น : 3D CG
รีทัชชิ่ง : รีทัชทั่วราชอาณาจักร เช่น พวกแอดในแมกกาซีน บิลบอร์ท หรือ  อื่นๆที่ต้องการการตัดต่อและแต่งภาพ

*** ส่วนตัวคิดว่าประมาณนี้ ไม่รู้ช่วยได้ป่าว เราเอาตามความเข้าใจเราอ่ะ ตัวเราเองเป็นพวกแรก สิ่งพิมพ์ และ เน้นไปทางบรรจุภัณฑ์ ^__^
หัวข้อ: Re: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: design31 ที่ กันยายน 24, 2011, 05:00:41 PM
ผมทำ Silk Screen อยู่ สนใจทำแบบผมมั้ยละ (แต่ไม่บอกหรอกนะ.. อิอิ)
...ตอนนี้กะไปจับงาน Billboard (ฺป้ายโฆษณา) ทำเพิ่มแล้วครับ... เป็นอะไรที่ท้าทายดี  :)
หัวข้อ: Re: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: น๊อตหลุด ที่ กันยายน 25, 2011, 02:14:36 PM
 Graphic แบ่งหลักๆได้2 ประเภทครับ 1.Fine Art  / 2. Apply Art 
ผมเป็น Designer งาน Product อยู่จะขออธิบายถึงส่วนของ Apply Art นะ คือ เป็นการนำศิลปะมาประยุกต์ ถามว่าประยุกต์อย่างไร ตัวอย่างเช่น ในบริษัทจะมี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายเทคนิค ผู้ออกแบบจะเอาความรู้ทางศิลปะมารวมกับข้อมูลทางการตลาด และเทคโนโลยี ก็จะได้ผลงานออกมาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หัวข้อ: Re: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: nragorn ที่ กันยายน 28, 2011, 04:04:32 PM
กราฟฟิคมี 2 ประเภทครับ

แบบแรก ทำงานแล้วได้เงิน

แบบสอง ทำงานแล้วไม่ได้เงิน หรืออาจจะได้แต่โดนหักคอได้ไม่เต็มจำนวนที่ตกลงกัน T^T
หัวข้อ: Re: อยากรู้ว่า Graphic มีกี่ประเภท
เริ่มหัวข้อโดย: number23 ที่ ตุลาคม 07, 2011, 02:42:01 PM
ถ้าเรามองโลกในแง่ร้าย อาจจะแบ่งได้ 3 ประเภท
1. graphic ด้วยปาก
2. graphic ด้วยมือ
3. graphic ด้วยสมอง