Graphic Design Community HardcoreGraphic

News & Event => ข่าวประกวดออกแบบ, ข่าวประชาสัมพันธ์ในวงการออกแบบ => ข้อความที่เริ่มโดย: รปภ. ที่ สิงหาคม 31, 2016, 08:55:53 AM

หัวข้อ: ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ประจำจังหวัดในประเทศไทย
เริ่มหัวข้อโดย: รปภ. ที่ สิงหาคม 31, 2016, 08:55:53 AM
รายละเอียดการส่งผลงาน

ผลงานภายใต้แรงบันดาลใจ “#คาแรคเตอร์ประจำจังหวัดในประเทศไทย”
• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกมา 1 จังหวัด ต่อ 1 คาแรคเตอร์ (ไม่จำเป็นจะต้องเลือกจังหวัดที่ตัวเองอยู่)
• 1 คาแรคเตอร์ สามารถนำเสนอได้ในหลายรูปแบบ เช่น ท่าทาง หรือเครื่องแต่งกาย

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.ใบสมัคร
2.Portfolio
3.ผลงาน ภายใต้แรงบันดาลใจ “คาแรคเตอร์ประจำจังหวัดในประเทศไทย” ประกอบด้วย

• รูปแบบ / แนวคิด
• ชื่อของคาแรคเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ผลงานจะต้องแสดงคาแรคเตอร์ภาพเต็มตัว ยืนในท่าตรงหรือท่าทางที่สามารถมองเห็นรายละเอียดของคาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยจะต้องประกอบไปด้วย
- ด้านหน้า
- ด้านข้าง (จะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวา หรือทั้งสองด้านก็ได้)
- ด้านหลัง
• เป็นภาพวาดมือหรือใช้โปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
• สแกนผลงานสกุลไฟล์ JPG หรือ PDF ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi (สำหรับผลงานภาพวาดมือ)
• สกุลไฟล์ PDF ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi (สำหรับผลงานที่ใช้โปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์)

4. รูปถ่ายของผู้สมัคร
5. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)
7. เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)
8. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

เงื่อนไข

• ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เคยนำเสนอหรือผ่านการประกวดในโครงการใดๆ
• ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ถ้าละเมิดเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบ
• ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมตลอดโครงการฯ

ดาวโหลด ใบสมัครได้ที่ http://www.designworkshop.in.th
ที่มา: https://www.facebook.com/SIPACharacterDesign